Rekultywacja terenu to proces polegający na przywróceniu cech i walorów zdegradowanego obszaru. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. opiera się na nadaniu mu pożądanych wartości użytkowych lub przyrodniczych. Prace mogą obejmować wiele aspektów, w zależności od stopnia i rodzaju zniszczeń, jakie charakteryzują dany teren. Zwykle jest to proces złożony i długotrwały.
Rekultywacja terenu może polegać na:

• odtworzeniu gleb,
• poprawie ich właściwości fizycznych i chemicznych,
• regulacji stosunków wodnych,
• poprawie ukształtowania terenu,
• wzmacnianiu skarp,
• budowie lub odbudowie dróg.

Ze względu na to wyróżniamy kilka typów rekultywacji:

• biologiczną,
• chemiczną,
• techniczną.

Rekultywacja biologiczna gleb

Nasza oferta obejmuje usługi związane z rekultywacją biologiczną gleb polegające na ukształtowaniu ich biologicznie czynnej powierzchni oraz szaty roślinnej. Przeprowadzamy rekultywację terenów zanieczyszczonych, poprzemysłowych i zdegenerowanych w inny sposób. Może być to część procesu oczyszczania działek pod różnego rodzaju inwestycje. Usługi świadczymy na rzecz inwestorów prywatnych, komercyjnych, instytucjonalnych i samorządowych. Prace polegają przede wszystkim na:

• usuwaniu zanieczyszczeń,
• nawożeniu gleb i przeprowadzaniu innych zabiegów agrotechnicznych,
• nasadzaniu roślinności zgodnej z danym ekosystemem.

zdrowyogrod
zdrowyogrod