Jeszcze do niedawna przepisy o wycince drzew na własnej posesji były dość niejasne, a niekiedy wzbudzały sporo kontrowersji. W 2018 roku wreszcie uregulowano tę kwestię. Okazuje się, że nie trzeba zgłaszać zamiaru wycięcia drzewa lub krzewu na własnej posesji, ale pod pewnymi warunkami. Jakich zasad trzeba przestrzegać i o jak wygląda procedura wycinania drzew?

Kiedy trzeba zgłaszać wycinkę?

W art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) jest napisane, że usunięcie drzewa z terenu nieruchomości następuje dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości i za jego zgodą. Oczywiście jeśli jesteś właścicielem gruntu, to taka zgoda nie będzie obowiązywać.

Zamiar wycinki drzewa trzeba zgłosić w przypadku, gdy obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

  • 80 cm (topole, wierzby, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty),
  • 65 cm (kasztanowce zwyczajny, platan klonolistny, robinia akacjowa),
  • 50 cm (pozostałe gatunki drzew).

Jeśli obwód pnia drzewa nie przekracza podanych wyżej wartości, działa się zgodnie z zasadą własności – to, co znajduje się na Twoim terenie, należy do Ciebie i możesz tym dowolnie rozporządzać.

Kiedy nie trzeba zgłaszać wycinki?

Wycinki nie trzeba zgłaszać w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej, a drzewa są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Chodzi więc na przykład o regularne usuwanie choinek z prywatnych zalesionych terenów w celu sprzedaży sezonowej. Nie trzeba wówczas każdorazowo zgłaszać wycinki drzewa.

Formalności a wycinka drzew

Wzór zgłoszenia wycinki drzewa można pobrać lub stworzyć go samodzielnie. Dokument powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy, oznaczenie terenu wycinki oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na danej nieruchomości.

Przedstawiciele urzędu w ciągu 21 dni od wpłynięcia zgłoszenia muszą przeprowadzić oględziny miejsca wycinki i sporządzić protokół. Urzędnicy ustalają w dokumencie nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

W ciągu kolejnych 14 dni samorząd określi czy nie ma przeciwskazań do wycięcia rośliny. Jeśli tak się nie stanie, to można uznać, że pozwolenie zostało przyznane. Jeśli chodzi o usuwanie drzew z obszaru nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenie musi rozpatrzyć wojewódzki konserwator zabytków.