Wykonujemy prace związane z biologiczną rekultywacją gleby polegająca na ukształtowaniu biologicznie czynnej powierzchni wraz z szatą roślinną.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym rekultywacji jest ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.).

Rekultywacja w myśl art. 4 pkt 18 wymienionej ustawy rozumiana jest jako nadanie lub przywrócenie gruntom zdegenerowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

zdrowyogrod
zdrowyogrod